Avís legal

IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

D’acord amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic,

us informem:

El titular del present domini és Vida Creixent amb domicili a Barcelona, al càrrer València 218, 1r 2a Esquerra, Tel. 93 412 21 20 amb número de CIF: G59163584.

Correu electrònic de contacte info@vidacreixent.org

DRET D'INFORMACIÓ

Donant compliment al que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) us informem que les dades que ens faciliteu als formularis que trobareu a la web i les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic, s’incorporaran, tal com ens les cediu, a un fitxer de dades. El responsable del fitxer és Vida Creixent.

Farem servir les dades per prestar-vos els serveis que ens demaneu i per enviar informació sobre les nostres activitats per correu electrònic o adreça postal.

Us recordem que teniu dret a consultar, accedir, excloure, cancel·lar, rectificar i oposar-vos a que les vostres dades es tractin en els termes previstos en l'ordenament i, en especial a la LOPD i en la LSSI. Per exercitar aquests drets podeu dirigir-vos per escrit a Barcelona, càrrer València 218, 1r 2a Esquerra, contactar per telèfon al 93 412 21 20 o enviar un correu electrònic a l’adreça info@vidacreixent.org amb el text "PROTECCIÓ DE DADES" a l'assumpte

1 .- CONSENTIMENT DE L'USUARI

S'entendrà que l'usuari accepta les condicions establertes si prem el botó 'ENVIAR' o 'TRAMET' que es troba en els formularis de recollida de dades, o si envia un missatge amb la seva intenció per correu electrònic.

Les dades personals es desen a la base de dades nomenada, i Vida Creixent garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i seguretat de la informació que tracta.

2 .- SEGURETAT

El fitxer està dotat del preceptiu document de seguretat i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliteu.

El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE 14/12/1999) i en normativa que la desenvolupa.

3.- NORMES D'ÚS DEL PORTAL

Qui accedeixi i faci servir aquest lloc web, tindrà la consideració d’usuari. L'usuari pel sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions d'ús.

3.1 .- GENÈRIQUES

Queda prohibida la publicació en aquesta web, als nostres blogs, i demés eines de participació de continguts que atemptin contra els següents principis:

  1. La salvaguarda de l'ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional,
  2. La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris,
  3. El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social, i
  4. La protecció de la joventut i de la infància.
  5. El respecte a l'autonomia de la voluntat de l'afectat
  6. El respecte a la propietat intel·lectual del publicat
  7. En general, el respecte a la legalitat vigent

3.2 .- PARTICULARS

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Vida Creixent ofereix a través dels seus websites i eines de participació; amb caràcter enunciatiu però no limitador, també es compromet a no fer-les servir per a:

  1. Provocar danys als sistemes físics i lògics de Vida Creixent, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats.
  2. Intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Vida Creixent es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, Vida Creixent no serà responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4 .- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Vida Creixent és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, de manera que tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda sotmesa al compliment de les condicions que es descriuen al següent link https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

5 .- RESPONSABILITAT

Vida Creixent no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d'interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el domini de Vida Creixent a través d'enllaços.

Vida Creixent es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.

6 .- MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

Vida Creixent pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les seves modificacions tal com apareixen.

7 .- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Vida Creixent i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona